Jedním z bodů veřejného zasedání zastupitelstva Chýně dne 24.června 2015 bude debata o možnosti zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti a nastavení koeficientu pro stavby využívané pro individuální rekreaci podnikatelskou činnost.

Po pečlivém uvážení a dlouhé diskusi jsme se rozhodli zavedení koeficientu 1,5 pro stavby určené pro podnikatelskou činnost a k individuální rekreaci (§11, odst. 3, písm. b zákona o dani z příjmu) a zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti na 3 po dobu deseti let podpořit. Zde jsou důvody, které nás k tomuto kroku vedou:

1. Chýně má v porovnání s ostatními obcemi relativně nízké příjmy na obyvatele. Citujeme ze Zprávy o hospodaření Chýně za období 2010 - 2013 vypracované v roce 2014: „… daňové příjmy Chýně byly v tomto roce (tj. 2013) o 2 616 Kč na obyvatele nižší a v jejich rámci byly sdílené daně nižší o 1 212 Kč než u srovnatelně velkých obcí.“ Je způsobeno mj. „skluzem“ při výpočtu příspěvku pro obec ze státního rozpočtu, kdy např. pro letošní rok 2015 je rozhodující počet obyvatel k 31.12.2013. Tento skluz připravuje Chýni proti obcím se stabilním počtem obyvatel zhruba o milión Kč každý rok, a tento trend bude s přibývajícím počtem obyvatel pokračovat ještě řadu let.

2. Dalším velkým problémem Chýně je, že mnoho obyvatel Chýně nemá v obci hlášeno trvalé bydliště – podle odborného odhadu na základě množství splaškové vody jde asi o 900 obyvatel, což znamená pro obecní rozpočet ztrátu cca 7,2 miliónů Kč ročně. To vše znamená, že Chýně má na svůj rozvoj v porovnání se srovnatelně velkými obcemi výrazně méně prostředků. Daň z nemovitosti není vázána na trvalé bydliště, a obec tak může získat příjmy i od obyvatel, kteří zde nejsou trvale hlášeni.

3. Chýně má také velmi nízké příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti na jejím území, přestože na jejím území působí řada velkých firem či jejich zázemí. Tyto firmy sice využívají obecní infrastrukturu, ale krom daně z nemovitosti v současnosti přímo nepřinášejí příjmy do obecního rozpočtu, ani nejsou významnými zaměstnavateli místních obyvatel.

4. Chýně prochází obdobím dynamického rozvoje a nezbytně potřebuje investice do infrastruktury a služeb. Nejde jen o výstavbu nové školy, ale také o rekonstrukci a dostavění řady místních komunikací nebo třeba o vybudování sběrného dvora. Růst obce si také vyžádá zřízení nových institucí, jako je služebna policie nebo technické služby. I přes možnost získání dotace na řadu těchto projektů budou náklady obce vysoké, v řádech desítek miliónů korun. Některé náklady z dotací pokrýt nelze, například projektovou dokumentaci. Velké investice navíc nesmí ohrozit běžné fungování obce ani její schopnost investovat do běžných oprav a údržby. Náklady na provoz a služby s rostoucí velikostí obce přitom porostou.

5. Naším cílem je realizovat všechny nezbytné investice s co nejmenším zadlužením obce. Proto hledáme způsoby, jak příjmy obce navýšit. Daň z nemovitosti je jediným přímým nástrojem, který má obec k dispozici.

6. V dotazníkovém šetření z roku 2012 podporu zvýšení daně z nemovitosti na omezenou dobu z důvodu významných investic v obci vyjádřily více než dvě třetiny respondentů (přesně 68,4%). (https://www.chyne.cz/images/pdf/vyhodnoceni_dotaznikoveho_setreni_2012.pdf). Jsme přesvědčeni, že právě taková situace nastává v nejbližších letech.

V roce 2014 byl výběr daně z nemovitosti 1 290 000 Kč, z toho objekty užívané pro podnikání přinesly 380 000 Kč. Při zavedení místního koeficientu 3 (maximální výše koeficientu je 5, současná je 1, tedy nejnižší) a při zavedení „podnikatelského koeficientu“ na průmyslové a rekreační objekty ve výši 1,5, by výběr daně z nemovitosti stoupl na 3 930 000 Kč, tedy na více než trojnásobek. Z toho daň z objektů pro podnikání a rekreaci by činila 1 710 000. Celkový nárůst výběru daně by byl 2 640 000 Kč při zvýšení daňové zátěže pro fyzické osoby o 1 310 000. Jinými slovy, za každou korunu navíc, kterou zaplatí obyvatelé Chýně na dani z nemovitosti, získá obec do svého rozpočtu více než dvě koruny.

Předpokládáme, že si zvýšené nároky na investice budou pouze dočasné. Proto budeme hlasovat pro navýšení koeficientu na omezenou dobu deseti let. Za tuto dobu přinese toto opatření do obecní pokladny zhruba třicet miliónů Kč. Tato částka pokryje velkou část spoluúčasti obce na potřebných investicích.

Jsme si vědomi toho, že každé zvýšení daní či poplatků je nepopulární. Věříme ale, že výše uvedené argumenty a propočet přínosu pro obecní pokladnu jsou dostatečným důvodem pro přijetí tohoto opatření.

Anna Chvojková, Lukáš Palatinus, Miroslav Sága

Zastupitelé za ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!