(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Stejně důležité jako to, co chceme v příštích letech v obci dělat, je to, jak to chceme dělat a jakým způsobem se chceme dobrat zásadních rozhodnutí. Zodpovědnost za většinu rozhodnutí v obci mají zastupitelé a povinností vedení obce je poskytnout jim k tomu dostatek podkladů. Vedení obce i zastupitelé se pak zodpovídají všem občanům, a proto i veřejnost musí mít dostatek informací, aby mohla práci zastupitelů zodpovědně posoudit a také vstupovat do diskuse.

Průhledné hospodaření obce

Základním dokumentem každé obce je finanční rozpočet. V něm by se měly projevit jak strategické cíle související s rozvojem obce a většími projekty, tak i běžné pravidelné výdaje související s každodenním provozem obce. Naším cílem je vylepšit stávající strukturu rozpočtu o přehlednější členění příjmů a výdajů se srozumitelnými popisy jednotlivých položek. Tato změna by měla nejen zefektivnit práci vedení obce a zastupitelů, ale zároveň i umožnit veřejnou kontrolu všem občanům obce.

Zveřejnění rozpočtu na webových stránkách obce je samozřejmostí, chtěli bychom ho ale ještě doplnit o informaci o aktuálním čerpání jednotlivých položek. S tím souvisí i náš závazek zřídit transparentní účet obce, díky kterému budou veškeré pohyby na účtu veřejně dostupné.

Na webových stránkách obce dále prosazujeme zveřejnění:

  • všech výběrových řízení obce včetně jejich výsledků, se zachováním dostupnosti těchto údajů i po ukončení řízení;
  • všech smluv obce po celou dobu jejich platnosti a následně možnost jejich dohledání v sekci archiv
  • všech záměrů prodeje a pronájmu hmotného movitého i nemovitého majetku, a to vždy dostatečně dlouhou dobu dopředu, aby měli případní zájemci čas na přípravu nabídky.

 

Jednání zastupitelstva

Pro efektivní rozhodování zastupitelů je zásadní, aby jim vedení obce poskytlo veškeré podklady a informace k projednávaným bodům v dostatečném časovém předstihu. Není možné, aby zastupitelé rozhodovali o závažných otázkách na základě nedostatečných či na poslední chvíli dodaných podkladů. Toto chceme řešit s využitím webových stránek obce, kde v sekci zpřístupněné po přihlášení uživatele budou mít zastupitelé on-line k dispozici veškeré potřebné podklady a materiály, které bude mít obec v danou chvíli k dispozici. Podporujeme rovněž pracovní schůzky zastupitelů jako prostředek komunikace mezi vedením obce a zastupiteli, i mezi jednotlivými zastupiteli navzájem.

Výbory a komise

Zastupitelstvo je jediným občany přímo voleným orgánem a má také nejdůležitější rozhodovací pravomoci. Aby výsledné rozhodnutí bylo pro obec a její občany co nejlepší, je potřebné zapojit do diskuze odborníky z příslušných oborů. K tomuto účelu slouží výbory a komise, které může zastupitelstvo zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány. Této možnosti bychom chtěli v plné míře využít a k práci pro obec v těchto orgánech motivovat aktivní občany. A to zejména tím, že se k nim budeme chovat jako k důstojným partnerům vedení obce, že s nimi budeme pravidelně komunikovat a poskytovat jim veškeré potřebné informace pro jejich práci a že jejich výsledky pak samozřejmě budeme brát v potaz. Jedním z důležitých poradních orgánů obce, jehož činnost chceme urychleně obnovit, je stavební a dopravní komise.

Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!