(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Polní cesty v okolí obce

Obec vlastní více než 15 ha pozemků určených převážně k vybudování biokoridorů, biocenter a polních cest. Jejich realizace je závislá na přiznání dotace (cesta od přejezdu ČD směrem na Hájek nebo biokoridor za viaduktem), daru sponzora (cesta od železničního přejezdu k transformovně), na vlastních zdrojích a občanské aktivitě (biokoridor Pod Duškánem – Dětská alej mezi rybníky Bašta a Strahovským), na spolupráci se spolky (plochy kolem strahovského rybníka udržované obecně prospěšnou společností Strahovský rybník). Budeme se snažit využít všechny výše uvedené postupy, abychom mohli občanům nabídnout nové možnosti, kam vyrazit na procházku nebo za sportem. Chceme se zaměřit i na spolupráci s okolními obcemi, aby měla síť polních cest přesah i do sousedních katastrů, konkrétně chceme jednat s obcí Úhonice o možnosti propojení okruhu kolem transformovny. Větrolam, který je naplánován podél silnice, by umožnil tuto trasu absolvovat bez nebezpečí střetu s autem. Další možná spolupráce by byla s obcí Červený Újezd. Přes katastr této obce by totiž mohla pokračovat naše polní cesta vedoucí od železničního přejezdu směrem k Hájku, která je zatím ukončena na silnici.

Výsadba zeleně v zastavěné části obce

Chceme žít v příjemné a upravené obci, ke které patří travnaté plochy, keře i stromy. Naším cílem je upravená a vitální parková zeleň. V zastavěné části obce se také dají stále najít malé plochy, na nichž je možné vysadit nový strom či keř, nebo třeba nechat porůst nevzhlednou zeď popínavou rostlinou. Nemusí se jednat o celý nový park, i malá zelená plocha nám může život v Chýni zpříjemnit. Tyto mikroparčíky mohou být doplněny lavičkou, nebo malým herním prvkem pro děti či jiným obecním mobiliářem.

Využití bývalého hnojného plata

Pozemky pod bývalým hnojným platem (v blízkosti zastávky ČD, jedná se zhruba o 6 400 m2, ) patří obci. Ve spolupráci s firmou Agrosa, která plato nyní užívá, by mělo dojít k ukončení provozu a plato by se mělo začít využívat pro potřeby obce. Vzhledem k tomu, že je plato v těsné blízkosti zastavěné části obce, mohla by zde vzniknout například nová plocha pro sportovní vyžití.

Průstupnost obce pro pěší a cyklisty

Chceme podpořit zachování existujících a vznik nových pěšinek na obecních pozemcích, které propojují jednotlivé části obce, a to jak v zastavěných částech, tak v jejich těsném sousedství. Konkrétně bychom chtěli upravit propojení ulic K Roklím a Sluneční, vybudovat pěšinu lemující park Višňovka na jeho jižní části a propojit ulice Březovou, Modřínovou a Borovou pěšinou vedoucí mezi stavebními parcelami a zelenou plochou v okolí Litovického potoka. Obec také vlastní parcelu zamýšlenou jako cestu spojující Vyhlídku s panelovou cestou vedoucí kolem Roklí. Zprůstupnění této cesty by mělo vytvořit nový vycházkový okruh v okolí obce i přispět k lepší dostupnosti obce pro obyvatele Vyhlídky.

Obecní lesní pozemky

Obec vlastní dva malé pozemky vedené jako lesní půda. Je to remízek za železničním přejezdem zvaný „Třetí skála“ a jedna z „Roklí“ zvaná Malá rokle, nacházející se na jižním okraji katastru. Tyto pozemky jsou v současnosti neudržované a zasluhují obnovu. Ve spolupráci s lesním hospodářem chceme tuto obnovu prosadit.

Za každé narozené dítě jeden strom

Z myšlenky sázení stromů za nově narozené děti (tzv. Dětská alej v biokoridoru mezi Strahovským rybníkem a Baštou) bychom chtěli vytvořit novou obecní tradici. V rámci vítání chýňských občánků by byl pro každé nově narozené dítě vysazen ve spolupráci s rodiči jeden nový strom. Mělo by se jednat o liniovou výsadbu v rámci nového biokoridoru vedoucího směrem k Hájku. V krajině by tak postupně vzniklo nové stromořadí ilustrující rozrůstání obce. Pro financování této výsadby bude možné využít některé z grantů na podporu výsadby zeleně v obcích, např. http://nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-zadatele/Stromy.

Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!