(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Obecní prostředky budou vydávány v souladu s předem stanovenými prioritami, koncepčně a s oporou v rozpočtu. Toto je základní východisko naší představy o financování rozvoje obce. Je nepřípustné, aby obec vydávala peníze náhodně, neplánovaně (krom mimořádných situací a havárií) a na základě momentálních nápadů. Řádné zvážení plánů a prodiskutování všech variant i z hlediska jejich nákladnosti je podmínkou pro efektivní využití finančních prostředků.

Dostatečný objem dostupných finančních prostředků je samozřejmě základní podmínkou pro rozvoj obce. Tyto prostředky jsou především čtyř typů:

  • vlastní volné prostředky obce, tedy rozdíl mezi příjmy obce a pravidelnými provozními výdaji (včetně splátek dluhů)
  • účelově vázané dotace na konkrétní investiční akce
  • příspěvky developerů na rozvoj obce
  • úvěry

Vlastní volné prostředky

Rozpočtové příjmy obce je možné odhadnout na základě příjmů z předchozích let a odhadovaného vývoje počtu obyvatel. Podobně i pravidelné výdaje je možné do značné míry odhadnout. Výhled na roky 2014-2018 je shrnut v následující tabulce. Údaje jsou uvedeny v milionech Kč:

rok Příjmy Pravidelné výdaje Splátky existujících úvěrů Volné prostředky
2014 21,0 12,0 4,0 5,0
2015 22,6 12,5 2,2 8,0
2016 24,3 12,9 1,9 9,5
2017 25,9 13,4 1,6 11,0
2018 27,6 13,8 1,6 12,2

Z tabulky vyplývá, že v letech 2015-2018 by obec měla mít k dispozici volné prostředky ve výši přes 40 miliónů korun.

Příjmy obce jsou z velké části závislé na počtu přihlášených obyvatel. V Chýni žije odhadem přes 500 nepřihášených lidí. Kdyby se tito obyvatelé přihlásili, obec by získala do rozpočtu přes 3,5 miliónu korun ročně navíc! Víme, že mnozí mají k držení trvalého bydliště mimo Chýni dobré důvody. Přesto se budeme snažit tyto obyvatele přesvědčit, že je i v jejich zájmu, aby se k trvalému pobytu v Chýni přihlásili, a budeme dělat vše proto, abychom odstranili překážky, které jim v přihlášení brání.

Lépe než své příjmy může obec ovlivňovat své pravidelné výdaje. Budeme pečlivě vážit, které výdaje jsou nezbytné. Například na platy obecních zaměstnanců je možné získat prostředky z fondů úřadu práce pro podporu zaměstnanosti a obec je tedy nemusí hradit ze svého rozpočtu. Už tím bude možné ušetřit několik set tisíc korun ročně.

Účelově vázané dotace na konkrétní investiční akce

Bez dotací jsou velké investiční akce, jako je stavba nové školy nebo opravy chodníků a povrchů ulic, v podstatě nemyslitelné. Získat maximum dotací na jednotlivé rozvojové projekty bude prvořadým úkolem vedení obce v příštím volebním období. Naše kandidátka na starostku má ze svého dosavadního zaměstnání zkušenosti se získáváním dotací jak z národních tak evropských zdrojů. Již v minulosti pro obec zpracovala několik návrhů a podkladů pro žádosti o dotace a v problematice se dobře orientuje. Právě proto ovšem víme, že získávání dotací je natolik komplikovaná a zároveň důležitá oblast, že ji nemůže mít na starosti jeden člověk. V této oblasti se pohybuje mnoho profesionálních firem, které pro obce hlídají zajímavé dotační výzvy (kterých bude jen v příštím volebním období několik set!) a které jsou také schopny ve spolupráci s obcí žádosti o dotace profesionálně zpracovat. Proto okamžitě po volbách vypíšeme výběrové řízení na takovouto firmu, aby obec mohla co nejdříve, nejefektivněji a nejkvalitněji začít čerpat dotační prostředky. Zde je seznam základních dotačních programů a projektů, které by z těchto programů obec mohla financovat:
(A) II. etapa revitalizace centra obce - Státní Fond Dopravní Infrastruktury, program "Zvyšování bezpečnosti" http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevk ... zpecnosti/)
(B) Nová základní škola a rozšíření kapacity mateřské školy - kombinace zdrojů:

  • Integrovaný regionální operační program na období 2014-2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 310 "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky"
  • Podprogram Ministerstva financí 298 213 "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst".

(C) Opravy komunikací a chodníků v obci: Granty a dotace Středočeského kraje na regionální rozvoj http://kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace)

Příspěvky developerů na rozvoj obce

Za developera je považován každý stavebník, který v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců postaví v rámci katastru obce alespoň 2 bytové jednotky za účelem dalšího prodeje. S developery budeme aktivně jednat a nebudeme čekat až na období těsně před výstavbou, kdy jsou už vyjednávací možnosti obce velmi omezené. Za každou postavenou bytovou jednotku by obec měla získat do svého rozpočtu minimálně 10 tisíc Kč.

Úvěry

Zadlužování obce považujeme za poslední a nejméně vhodný způsob získávání financí, zvláště v situaci, kdy se současné zadlužení obce pohybuje okolo deseti miliónů Kč a do konce volebního období hrozí zvýšení dluhu o dalších více než pět miliónů. Nicméně při současné nízké ceně peněz jsou krátkodobé úvěry racionálním způsobem, jak financovat spoluúčast obce na naléhavých investicích dříve, než na ně obec našetří. Pokud budeme nuceni přistoupit k financování investic pomocí úvěrů, bude se jednat pouze o zásadní stavby a o krátkodobé překlenovací úvěry se splatností několika let. Naším cílem je i přes všechny plánované investice do konce volebního období snížit zadlužení obce nebo alespoň, v krajním případě, udržet zadlužení na stejné procentuální výši vzhledem k příjmům jako nyní.

Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!