(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Rozvoj obce a služeb vede k tomu, že se cítíme dobře v místě, ve kterém žijeme, a rádi se tam vracíme. Námi navržené základní body představují cestu k pohodlnějšímu a příjemnějšímu životu v naší obci.

Územní a strategický plán

Obec musí mít vytvořenou dlouhodobou vizi, která bude odolná tlakům zájmových skupin (např. developerů) a bude určovat cíle a priority. Mezi dva základní koncepční dokumenty patří strategický a územní plán obce. Předmětem strategického plánu obce je vymezit rozvojové cíle obce. Tento dokument v Chýni existuje z roku 2009, je ale nutné jeho upřesnění i zásadní doplnění. Po jeho schválení je pak samozřejmě nutné při rozhodování zastupitelstva zejména v dlouhodobých koncepčních otázkách tento strategický plán respektovat. S definovanými cíli obce by pak měl být v souladu územní plán. Územní plán Chýně byl sice pro svoji nekoncepčnost a vágnost často diskutovaný, ale k zásadnímu zlepšení situace dosud nedošlo. S přibývající výstavbou se bohužel naopak dále prohlubují problémy. Stávající územní plán Chýně vznikl před 10 lety a jeho vylepšení a zpřesnění považujeme za jednu z našich priorit. Obec má navíc povinnost pořízení a vydání nového územního plánu v souladu se Stavebním zákonem č. 350/2012 Sb. nejpozději do roku 2020 (původní termín byl dokonce 2015). Což se sice může zdát jako vzdálené datum, ale na zpracování nového kvalitního územního plánu včetně všech souvisejících přípravných prací je nutné počítat se zhruba třemi lety. Z ekonomického i praktického pohledu jsou investice do dalších dílčích změn s krátkodobou platností jen dočasným řešením a „záplatováním“. Proto navrhujeme zaměřit se na koncepční a efektivní řešení, jímž je pořízení nového územního plánu.

Poštovní služby

Pro řadu obyvatel, a to nejen seniorů, je dostupnost služeb pošty v obci důležitá. Proto je povinností každého vedení obce udělat maximum pro její dosažitelnost. V březnu letošního roku jsme současnému vedení obce předložili návrh na využití obecního bytu v budově obecního úřadu ke zřízení služebny České pošty. Předali jsme podklady k vynětí tohoto bytu z udržitelnosti obecního bytu u MMR místo původně plánovaného dalšího pronájmu. Tím se podařilo získat potřebné prostory a mohlo být zahájeno jednání s poštou o zřízení služebny. Pokud nebude zřizování pobočky pošty ukončeno před volbami, budeme se samozřejmě snažit jej po volbách urychleně dokončit.

Revitalizace centra obce

Mezi rozpracované a nedokončené projekty patří revitalizace centra obce. Základní dokumentace k tomuto projektu je přitom zpracována na obecním úřadu již od roku 2010. Navrhujeme, aby celá revitalizace byla rozdělena do následujících etap:

  1. křižovatka Hlavní – Květnová až po Pivovarský Dvůr

  2. křižovatka Hlavní – Rudenská až k rybníku Bašta (v části úseku již na jedné straně ulice rekonstrukce proběhla)

  3. křižovatka Rudenská - Květnová až ke hřbitovu.

Schůdné chodníky, zeleň i místa k parkování nejsou v těchto místech bohužel zatím samozřejmostí. Je zapotřebí vypracovat prováděcí projekty a v realizaci započaté v roce 2011 pokračovat. Věříme, že díky možnostem financování (až do výše 85% ceny akce) ze Státního Fondu Dopravní Infrastruktury - Zvyšování bezpečnosti je možné získat potřebné prostředky a situaci v nejbližších letech zlepšit.

Bezbariérová obec

Pro chýňské seniory, osoby se zdravotním postižením a maminky s kočárky je v současné době obecní úřad v prvním patře nedostupný. Věříme, že bezbariérový přístup na obecní úřad by v moderní obci měl být samozřejmostí. Podle dostupných údajů se jako nejvhodnější zdá možnost přistavění výtahu z vnější strany budovy. Financování by bylo možné z 50 % získat ze státního rozpočtu, pravidelného programu Ministerstva pro místní rozvoj - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů. Bezbariérovost obce je třeba také zajistit při běžném pohybu obcí. A to jak ve staré, tak nové zástavbě, kde ne všechny chodníky jsou uzpůsobeny pro kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu.

Oprava silnic

Jsme si vědomi nedokonalého stavu mnoha silnic v Chýni a tento stav nám není lhostejný. Vytvořili jsme prvotní verzi generelu silnic (zde), kam postupně zaznamenáváme místa s nutnou opravou a údržbou. Tento dokument bude sloužit jako základ pro veřejnou diskusi a posléze pro vytvoření harmonogramu oprav.

Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!