Již téměř dva týdny jsme Vašimi zastupiteli a proto, se v posledních dnech na obecním úřadě postupně seznamujeme s nejdůležitějšími a nejaktuálnějšími projekty. Mezi první patří projekt sběrného dvora v obci. Obec předložila v prosinci 2013 žádost do Fondu životního prostředí a zemědělství na "Výstavbu sběrného dvora". Předkládaný projekt předpokládá realizaci zázemí pro terénní zaměstnance, kancelář sběrného dvora a vybudování nových sběrných kontejnerů. Celkové plánované náklady byly 1.088.137,- Kč. Výše přiznané dotace je 500.000,-, tj. 45,95% nákladů. V posledních měsících byla vyhlášena dvě výběrová řízení na realizátora projektu. Do prvního kola se nepřihlásil nikdo, ve druhém vyhlášení se sešly 3 nabídky. Zároveň běží přípravy na stavební povolení a úpravy projektu. Vzhledem k velkému množství projektů na Středočeském kraji nedošla obci do dnešního dne smlouva o poskytnutí dotace k podpisu. Zpožděním při zaslání smlouvy i při výběrovém řízení se zpozdila také realizace. Nyní je již jasné, že se stavba nedá v původním termínu (tj. do 12/2014) stihnout. Zároveň se oproti původnímu plánu celková odhadovaná cena realizace více jak zdvojnásobila. Navýšení ceny je způsobeno jednak požadavky orgánů, které se vyjadřovaly k projektu, a se kterými původní projekt nepočítal, jednak podceněním skutečné výše nákladů v původním projektu.

V tomto týdnu jsme společně s obecními zaměstnanci navštívili odbor Zkvalitnění životního prostředí Středočeského kraje, abychom zjistili, jaké má obec možnosti dalšího postupu. Možnosti jsou následující:
1) zachovat původní předložený projekt a veškeré vícenáklady hradit z obecního rozpočtu
2) omezit rozsah projektu a tím snížit i spoluúčast obce
3) zažádat o rozdělení projektu, realizovat pouze část projektu s využitím dotace a druhou etapu dokončit později
4) nepřistoupit k podpisu smlouvy vzhledem k nepředvídaným nákladům, projekt přepracovat a předložit v dalším roce

Rozhodnutí budeme muset učinit v následujících dnech, až vyhodnotíme konkrétní dopady jednotlivých variant.

Dalším projektem, na který se zaměřujeme vzhledem k blížícímu se termínu pro podání dotace, je přípava projektu druhé etapy rekonstrukce chodníků v centru obce. V současné době jsme kontaktovali architekty původní studie i projektanta prováděcího projektu první etapy. Vzhledem k termínu odevzdání dokumentace pro stavební ohlášení a dokumentace pro projektovou žádost na Státní Fond Dopravní Infrastruktury (do 6.1.2015) není v jejich možnostech pro nás projekt dopracovat. Proto chceme co nejdříve vyhlásit zkrácené poptávkové řízení na projektanta, aby mohla být v termínu podána žádost o dotaci.

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!