Zastupitelstvo obce Chýně dle ust.§ 11 zák.č128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 ods..1 písm. g) zák. č.86/2002 Sb o ochraně ovzduší a o změně dalších zákonů vydává.

Nařízení obce ke spalování tuhých paliv na území obce Chýně.

I. Základní ustanovení

1. Účelem tohoto nařízení je upravit užívání, popřípadě zákaz užívání, některých druhů paliv    pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší.

2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) znečišťováním ovzduší vnášením jedné nebo více znečisťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti.
b) znečišťující látkou je jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající,která má přímo a nebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat,na životní prostředí,na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek.
c) provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší je právnická nebo fyzická osoba,která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje.Není-li taková osoba, považuje se provozovatele vlastník zdroje znečišťování  
d) malým spalovacím zdrojem je zdroj znečišťování jehož jmenovitý tepelný výkon je nižší než 0.2MW.

3. Nařízení se vztahuje na všechny malé spalovací zdroje znečišťování umístěné na správním území obce Chýně.

II. Povinnosti provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování.

1. Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečisťujících látek.

2. Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení,popřípadě látkami uvedenými v souboru technicko provozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší je zakázáno.

3. Na území obce je zakázáno užívat paliva uvedená v příloze tohoto nařízení.

4. Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni na požádání orgánů ochrany ovzduší nebo stanoví-li tak zvláštní předpis,poskytovat informace o těchto zdrojích,jejich technickém stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů.

III. Kontrola

1. Kontrolu dodržování povinností stanovených v této vyhlášce jsou oprávněni vykonávat pověření zaměstnanci Obecního úřadu v Chýni a členové kontrolního výboru.

IV. Sankce

1. Porušení ustanovení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních předpisů, zejména podle zák.č. 86/200 Sb. a zák. č.200/Sb. 

V. Závěrečná ustanovení

1. Toto nařízení nabývá účinnosti dne …..                  místostarosta obce                                                           starosta obce

Příloha č.1 k nařízení obce ke spalování tuhých paliv platného ode dne XXX

Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování obce ve svém územním obvodu zakazuje:

Druh paliva dle přílohy 11 zákona č.86/2002 Sb.

  • Hnědé uhlí energetické
  • Lignit
  • Uhelné kaly
  • Proplástky

    Místostarosta obce                                                                             starosta obce 
Vytvořeno pomocí open source Joomla!